Unatoč epidemije klupske aktivnosti odvijale su se svakog radnog dana čitave godine, uz strogo poštivanje epidemioloških mjera.  Korisnici usluga i članovi kluba, svjesni opasnosti i načina prijenosa bolesti nosili su maske i držali distancu što je bilo moguće  iz razloga što klub ima 4 uređena kabineta za razne sadržaje i aktivnosti.
U svakom kabinetu organizirana je druga vrsta aktivnosti od likovne, informatičke, rekreativno rehabilitacijske radionice, škole samozastupanja i neformalnog obrazovanja. Cilj svake radionice je brža i bolja osobna i socijalna integracija. Korist je višestruka jer uz zadovoljavanje osobnih potreba korisnika dok provode vrijeme u klubu, obitelj istovremeno ima slobodno vrijeme za sebe. Na taj način povećala se kvaliteta života korisnika i njihovih obitelji na dnevnoj razini.

Bez obzira na vrstu intelektualnog oštećenja svaki korisnik ima potrebu za druženjem, prijateljstvom i kreativnim korištenjem slobodnog vremena. Udruga posvećuje naročitu pažnju individualnom pristupu svakom korisniku, kako bi zadovoljila osobne potrebe za zabavom, uvažavanjem i slobodom odlučivanja o izborima sadržaja aktivnosti u klubu.

U više od 20 godina rada kluba takav pristup korisnicima, dokazao je lokalnoj zajednici, voditeljima radionica i obiteljima, da kod članova kluba razvija bolje samozastupanje, svladavanje novih vještina, razvija kreativnost i stvara bolju sliku članova o samom sebi.
Krajnji cilj svih radionica uz svrsishodno korištenje slobodnog vremena je razvoj socijalnih vještina i navika , komunikacijskih vještina i kompetencija za što samostalniji život u socijalnoj sredini i društvenoj zajednici.