Operativni-plan-za-2018Temeljem Statuta Udruge Sunce Varaždin na proširenoj sjednici tijela upravljanja Udrugom donesen je prijedlog Programa rada za 2018.god.,dnevnog reda, i Poslovnika o radu Skupštine, koja se održala 11.01.2018.god. u Učeničkom domu u Varaždinu.

Članovi Skupštine usvojili su predloženi Program rada za 2018. godinu  na kojem će se temeljiti programski sadržaji i projektni zadaci kroz sva područja rada Udruge.  Odnose se na ugovorena sredstva sa Ministarstvom za demografiju, obitelji,  mlade i socijalnu politiku  i sredstva dobivena od grada Varaždina. Program rada obuhvaća:

  1. pravo na informiranost kroz tiskovnu djelatnost, web stranice i putem javnog priopćavanja
  2. pravo na savjetovališnu i edukacijsku aktivnost
  3. pravo na prevenciju institucionalizacije
  4. pravo na inkluzivne oblike skrbi kroz klupske aktivnosti
  5. pravo na inkluzivne oblike skrbi kroz organizirano stanovanje uz podršku
  6. pravo na programsku suradnju sa srodnim institucijama i udrugama

Voditelji radionica podnijeli su izvješća o  aktivnostima i rezultatima o proteklom razdoblju .

Jednoglasno javnim glasovanjem članovi Skupštine usvojili su Program rada za 2018. godinu.