Terminologija može diskriminirati osobe, njihov položaj u društvu i njihova prava. Svjedoci smo svakodnevnih zagovaranja postojećeg diskriminirajućeg stanja osoba s intelektualnim oštećenjem, od korištenja diskriminirajuće terminologije koja se koristi u medijima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, do primjene prava na integraciju i inkluziju. Dosadašnji primjeri su u nekim medijima praksa, a u nekim iznimka što govori o nejednakosti pristupa osobama s intelektualnim oštećenjem.
Postoji razlika između intelektualnih teškoća i intelektualnih oštećenja. Za maloljetne osobe se koristi termin „teškoća“ koja se može ukloniti do punoljetnosti. Nakon punoljetnosti ukoliko nije uklonjena, termin „teškoća“ mijenja se u „oštećenje“.

Nadalje, ne postoji zakonski niti logični termin „posebne potrebe“. Svaka osoba ima jednake potrebe (ljubav, uvažavanje, sloboda, zabava, egzistencijalne potrebe) te je zbog toga termin „posebne potrebe“ degradirajući, etiketirajući i diskriminirajući.

Termin mentalna retardacija više ne postoji!
U skladu sa promjenom svijesti o položaju osoba s intelektualnim teškoćama te pokretom inkluzije, mijenja se i termin, pa se prema American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD, ranije AAMR), termin mentalna retardacija više ne koristi. Koristi se termin INTELECTUAL DISABILITY , koji se definira kao snižena sposobnost kojoj su svojstvena značajna ograničenja u intelektualnom funkcioniranju i u adaptivnom ponašanju, izražena u pojmovnim, socijalnim i praktičnim adaptivnim vještinama, a nastaje prije 18. godine. Isto je usvojeno u RH!

 Postoji velika razlika između intelektualnog oštećenja/teškoća (ranije mentalna retardacija) i mentalnog oštećenja jer se mentalno oštećenje odnosi na mentalne/duševne bolesti.

 Udruga „Sunce“ Varaždin registrirana je za osobe sa intelektualnim oštećenjem (ranije mentalna retardacija) što je detaljno razrađeno Statutom Udruge i ostalim aktima. Udruga „Sunce“ Varaždin nije registrirana za osobe mentalnim oštećenjima (mentalne/duševne bolesti).

Programi Udruge potpisani sa MDOMSP i gradom Varaždinom odnose se isključivo na osobe s intelektualnim oštećenjem, a za ostale vrste teškoća Udruga „Sunce“ Varaždin nije registrirana, nema programe niti stručni kadar.

Programi Uduge „Sunce“ Varaždin se odnose na ublažavanje postojeće diskriminacije osoba s intelektualnim oštećenjem u proteklih dvadeset godina kroz inovativne programe i projekte prema Nizozemskom modelu skrbi. Programi i projekti dali su  priliku korisnicima da predstave sebe i vlastite intelektualne dosege u raznim područjima u radionicama kluba „Sunce“ Varaždin.