Rješenje Državne uprave 01– Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za opću upravu u postupku pokrenutom po zahtjevu udruge pod nazivom „Sunce” Varaždin udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem sa sjedištem u Varaždinu, Tina Ujevića 46, izdao je Rješenje temeljem Statuta.

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, za upis promjena u Registru udruga Republike Hrvatske temeljem članka 22. stavak 3. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) donio je Rješenje kojim se odobrava udruzi pod nazivom „Sunce” Varaždin udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem sa sjedištem u Varaždinu, Tina Ujevica 46, upis promjena ciljeva i djelatnosti, likvidatora i Statuta u Registru udruga Republike Hrvatske dana 08.02.2016.