Kategorija: Organizacija

Statistika za 1998. godinu

– Do kraja 1998 godine  broj članova povećao se na ukupno 220 redovnih članova, plus nominalni članovi a to su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim oštećenjem. Od toga 73 člana  iz grada Varaždina, a  147 člana sa područja  cijele županije.

– Sve administrativne i materijalne troškove osnivanja, razvoja programskih aktivnosti za „Sunce“  snosila je osnivač Šemsa Mustačević .

–  Klub je radio jedan dan u tjednu, a voditelj kluba bila je Šemsa Mustačević .

Donacije za aparat za popravak zubi pod općom narkozom:

–  Grad Ivanec odobrio je 5.000,00 kuna 10.02.1998. godine za financiranje nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom Općoj bolnici Varaždin.

–  Grad Varaždinske Toplice odobrio je 1.000,00 kuna za financiranje nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom, Općoj bolnici Varaždin.

– Grad Varaždin odobrio je 5.000,00 kuna za financiranje nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom,Općoj bolnici Varaždin.

Izdavačka djelatnost u 1998.

08.01.1998.
Sazvan prvi sastanak Uredništva časopisa „Sunce“
Udruga „Sunce“ Varaždinske županije na inicijativu prim.dr.sc. Miroslava Pospiša i Šemse  Mustačević pokreće izdavačku djelatnost.
Glavna urednica je Vesna Nazansky dipl. žurn. , a članovi uredništva su: prim.dr.sc. Miroslav Pospiš, Šemsa Mustačević ing.građ., Nada Liber soc.rad., Vesna Galić soc.rad., Jadranka Međeral prof., i Biserka Kutnjak. Lektor časopisa je Jelica Perić prof., grafički urednik Stjepan Pintarić a nakladnička kuća „Tonimir „ iz Varaždinskih toplica. 

13.02.1998.
ISSN broj za časopis „Sunce“
Udruga podnosi Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici Republike Hrvatske zahtjev za utvrđivanje kvalitete prvog broja biltena „Sunce“ Varaždinske županije zbog dobivanja ISSN oznake i prava na kontinuirano izdavanje serijske publikacije. Udruga dobiva broj od Nacionalne sveučilišne knjižnice Republike Hrvatske ISSN 1331-5722.

 13.03.1998.
Izdan prvi  broj biltena „Sunce“
Oznaka Nacionalne sveučilišne knjižnice je ISSN 1331-5722.

05.12.1998.
Povećan broj članova uredništva  Biltena „Sunce“
Zbog pripreme štampanja biltena broj 4 u rad uredništva uključile su se soc.rad. Anica Pahić iz Ivanca i psiholog Vlasta Husnjak iz Lepoglave.

U 1998. godini sudjelovanje Sunca Varaždin u aktivnostima Hrvatskog saveza

04 – 07.05.1998.godine

Savez defektologa Hrvatske  organizator 2. međunarodnog  seminara u Trakošćanu
Drugi međunarodni seminar održan je u organizaciji saveza defektologa Hrvatske u Trakošćanu na temu „Mentalno zdravlje osoba s teškoćama socijalne integracije“

U radu seminara sudjelovala je predsjednica udruge Šemsa Mustačević  kako bi  nove spoznaje , stručna iskustva i znanja mogla prenijeti  u rad udruga „Sunce“  u Varaždinskoj županiji.

 

18-19.05.1998.

Treći hrvatski simpozij u Dubrovniku

U organizaciji SOIH-a organiziran je Simpozij u Dubrovniku koji je imao međunarodni značaj, jer su u radu sudjelovale srodne invalidske udruge iz Slovenije,  Velike Britanije, Mađarske i SAD-a. Sudionici u raspravi govorili su o primjeni dokumenta  Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom UN-a. U štampanom Zborniku radova obuhvaćena je svestrana problematika zapošljavanja za gotovo sve kategorije osoba s invaliditetom.

Traženje prostora za Sunce grada Varaždina 1998.

Ponuđen prostor od grada  Varaždina

Grad Varaždin  predlaže Stručnom timu Udruge da razmotri mogućnost prenamjene  gradskog stambenog objekta na Sajmištu uz nasip Koprivničke ulice za organiziranje  poludnevnog i cjelodnevnog boravka u Varaždinu za osobe s intelektualnim  oštećenjem.

Nastavi čitati

Promocija prvog broja časopisa u hotelu Turist

Prim.dr.sc. Miroslav Pospiš  stručni suradnik i član Upravnog odbora izložio je svrhu i cilj štampanja ovog biltena  koji govori o problematici  življenja osoba s intelektualnim oštećenjem u obitelji i društvu koje  još nije zakonski priznalo njihovo stanje kao tjelesno oštećenje, odnosno invaliditet.
Nastavi čitati

Centar Jurketinec – cjelodnevni smještaj

Camphill zajednica u Jurketincu

Na Poglavarstvo Županije i Grada Varaždina predana je projektna dokumentacija centra za smještaj i zbrinjavanje odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem  u Jurketincu.
Predsjednica Udruge Šamsa Mustačević ing.građ. izradila je građevinski dio  projekta, a prim.dr.sc. Miroslav Pospiš organizacijski dio  zbrinjavanja osoba s intelektualnim oštećenjem u  Jurketincu.
Udruga  dostavlja izrađenu dokumentaciju i prikupljene dokumente za izgradnju Centra u Jurketincu, sa zahtjevom da se izda suglasnost za prenamjenu područne škole u ruševnom stanju u budući Centar za osobe s intelektualnim oštećenjem.

Traženje prostora za Sunce grada Varaždina 1998.

Obnovljen zahtjev Poglavarstvu grada Varaždina  za dodjelu prostora

Udruga je pismeno obnovila zahtjev Poglavarstvu grada Varaždina  za prostor koji će koristiti za organiziranje klupskih aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjem.

Nastavi čitati

Traženje prostora za Sunce grada Varaždina 1998.

Obnovljen  zahtjev  udruge za korištenje prostora u Domu umirovljenika

Početkom godine  obnovljena je zamolba  udruge za nastavak korištenja prostora u Domu umirovljenika u Zavojnoj 2, dok grad Varaždin ne riješi prostore za klupsko okupljanje roditelja i osoba s intelektualnim oštećenjem. Osobe s intelektualnim oštećenjem u pratnji roditelja dolazile su u sve većem broju u Dom umirovljenika.

Nastavi čitati

Aparat za popravak zubi pod općom narkozom

Poglavarstvo Grada Varaždina i grad Ivanec donose Odluku o sufinanciranju aparata svako sa 5.000,00 kuna, a Varaždinske Toplice sa 1.000,00 kuna. Ista sredstva sačuvana su na žiro računu na poziciji nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom koji će Udruga donirati Općoj bolnici Varaždin.

Nastavi čitati